“Paris-Texas”

“Paris-Texas”, 2018. Collage sur papier, 42 x 59,4 cm. 650 Euros

 

650 

Wishlist Wishlist Wishlist