“Hans Arp XIV”

“Hans Arp XIV”, 2020. Ink on inkjet Print, 8.5 X 11 inches, 22 X 28 cm. 500 Euros

500 

Wishlist Wishlist Wishlist