“Age of Iron LXXVI”

“Age of Iron LXXVI”, 2012. Rouille sur papier, 114 x78 cm. 11 400 Euros. Provenance: Collection Privée.

 

11 400 

Wishlist Wishlist Wishlist